За Нас

За Нас

Нашата мисия

Мисията на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” е да бъде интердисциплинарна академична институция, основаваща се на богати исторически традиции, професионализъм и новаторство, за изграждане на специалисти на високо квалификационно равнище, способни да развиват и прилагат научни знания във всички аспекти на сухоземния транспорт, при съчетаване на образование, научни изследвания и възпитание в духа на съвременните национални и европейски ценности.
Основните цели на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” са:

  • да дава знания и умения, адекватни на съществуващите пазарни условия и перспективите за развитие на страната и обществото;
  • да съдейства за интелектуално и духовно личностно развитие чрез свободен обмен на знания и идеи;
  • да подготвя за професионална реализация, включително с обучение през целия живот;
  • да създава нови научни знания, приложни продукти и технологии, в интерес на просперитета на обществото;
  • да утвърждава интеграция между обучение, научни изследвания, иновации и практика;
  • да приобщава към ценностите на гражданското общество и демокрацията.